Oh Soh Sho

Oh soh sho, oh soh sho
Pyung wah yay im gum
Urigah han
Mom irugia hah so sho